Tilaukset - Prenumerationer
Osoitteenmuutokset - Adressförändringar
Materiaalinjättö- Materialinlämning
Taitto - Layout

Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare
Ella Hänninen
toimitus(at)arkhimedes.fi
puh. 02941 50523

Lehden osoite - Tidskriftens adress
Arkhimedes
PL 64
00014 Helsingin yliopisto

Paino - Tryck
BookCover Oy