Tilaukset - Prenumerationer
Osoitteenmuutokset - Adressförändringar
Materiaalinjättö- Materialinlämning
Taitto - Layout

Toimitussihteeri - Redaktionssekreterare
toimitus@arkhimedes.fi
puh. 02941 50523

Lehden osoite - Tidskriftens adress
Arkhimedes
PL 64
00014 Helsingin yliopisto

Paino - Tryck
BookCover Oy

 

Lehti on saanut TSV:n kautta tieteellisen julkaisutoiminnan avustusta, jota opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää Veikkauksen tuotoista.