Instruktioner för skribenter
Arkhimedes är en tidskrift, inte en vetenskaplig publikation. Tidskriften publicerar nyheter, populärvetenskapliga artiklar, debattartiklar och insändare. Läsekretsen består av de utgivande föreningarnas medlemmar och andra idkare av naturvetenskap och matematik.
Koncentrera dig alltså på det viktigaste, alla detaljer måste inte redas ut. Kom ihåg att läsaren inte nödvändigtvis är någon expert inom ditt område. Sträva efter att använda ett vardagligt språk och undvik svårbegripliga facktermer. Bifoga gärna förklarande figurer. Käll- och litteraturförteckningen bör hållas kort, lista endast de viktigaste källorna.
Skriv en kort presentation av dig själv, den publiceras i samband med artikeln. Alla texter redigeras vid behov av redaktionen och skribenten granskar den redigerade texten innan publicering. Arvoden utbetalas inte till skribenter.

Material
Manuskript inlämnas via e-post endera till redaktionssekreteraren toimitus@arkhimedes.fi eller till någon av redaktionsrådets medlemmar. Redaktionsrådet beslutar om eventuell publicering.
Texterna bör sändas in som bilagor i formaten .doc, .rtf eller .pdf.

LaTex formaten bör sändas in direkt till Petri.Ola@helsinki.fi

Artikelns utseende redigeras av tidskriftens layoutare. Material som skickats till redaktionen varken sparas eller returneras ifall detta inte överenskommits skilt.

Bilder
Bildmaterial bör vara av tryckkvalitté. Bilder och figurer i Word-dokument duger inte, de bör bifogas som skilda filer i något av formaten .pdf, .tiff, .jpg eller .png. Filerna bör ha logiska namn, t.ex. "efternamn_bild1.jpg". Skribenten bör ha upphovsrätt (eller uttryckligt tillstånd för publicering) för samtliga bilder, figurer och grafer som används.
Även tabeller och grafer från t.ex. Excel bör sparas separat i .pdf-format och bifogas materialet. Bilder och figurer bör ha en upplösning på 300dpi och en bred på 15 cm för att kunna tryckas med bästa resultat. Bildmaterialet bifogas manuskriptet eller sänds direkt till redaktionssekreteraren på toimitus@arkhimedes.fi.

Upphovsrätt
Tidsskriften har rätt att publicera insända bidrag både i tryckt version och på sin webbsida. Skribentens upphovsrätt består så att Arkhimedes har utgivningsrätt för originalet.